Product Description

Knjiga O tumačenju (Ogled o Freudu), smještava se u horizont fenomenološko-hermeneutičke interpretacije Freudova djela i psihoanalize općenito, kao dio šireg tumačenja kulture. Utoliko se i psihoanaliza postulira kao hermeneutička i kritička disciplina, nasuprot pozitivističkim teorijskim paradigmama. To znači da Ricoeur stalno drži otvorenim njezin filozofski diskurs, uključujući je u šire teorijske okvire.

Knjiga sadržava Predgovor i tri knjige: Problematika, Analitika i Dijalektika. Već sama struktura knjige i njeni naslovi otkrivaju osnovnu teorijsku impostaciju: riječ je o hermeneutičkom čitanju (tumačenju) raznolikih fenomena čovjekovog duha, koji se sabiru u općem pojmu kulture: od pojma simbola, jezika, teksta, semantičke inovacije do sna, oniričkog i sublimnog, iluzije i arheologije subjekta.

Ricoeurova filozofska problematizacija u knjizi O tumačenju (Ogled o Freudu), propedeutičkog je karaktera, jer ga vodi prema jednoj obuhvatnoj teoriji Stvaranja, prema jednoj novoj filozofiji Smisla. Objavljivanje ovog djela sasvim će sigurno predstavljati značajno obogaćenje naše filozofske i opće kulture, a stručnoj, znanstvenoj i široj čitateljskoj javnosti omogućit će uvid u bitne i složene probleme suvremene duhovnosti i kulture, kroz djelo filozofa Paula Ricoeura.